KONKURS
Słodkie Podróże z Mount Blanc

Regulamin konkursu "Słodkie podróże z Mount Blanc"
z dnia 7 marca 2017 roku

§ 1.
 1. Organizatorem Konkursu jest spółka „Mount Blanc” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293394, NIP: 9452094145, REGON: 120570084, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
 2. Adres do korespondencji Organizatora: ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków.
 3. Adres strony internetowej Organizatora: www.mountblanc.pl.
 4. Adres poczty elektronicznej Organizatora: konkurs@mountblanc.pl.
 5. Profil Organizatora na stronie www.facebook.com: http://www.facebook.com/PijalniaCzekolady.
§ 2.
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Opisz nam Twój wymarzony kierunek podróży”.
§ 3.
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie, w terminie od dnia 15 marca 2017 roku do dnia 15 czerwca 2017 roku (czas trwania Konkursu), łącznie następujących czynności:
  1. dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę minimum 40,00 zł w dowolnej Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc lub w sklepie internetowym za pośrednictwem strony www.mountblanc.pl, udokumentowanego paragonem fiskalnym lub fakturą VAT (zakupy w sklepie internetowym dokumentowane są wyłącznie wystawieniem faktury),
  2. wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.konkurs.mountblanc.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru paragonu lub faktury, jak również udzieleniem odpowiedzi na zadanie konkursowe w formie pisemnej do 1000 znaków ze spacjami,
  3. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej będzie oznaczało zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
 4. Każdy zakup, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu uprawnia do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie, bez względu na kwotę dokonanych zakupów.
 5. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie.
 6. Po zarejestrowaniu paragonu Uczestnik otrzyma potwierdzenie: „Dziękujemy. Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie konkursowe."
 7. Numer paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentującej zakup, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu może zostać podany przez Uczestnika tylko w jednym formularzu zgłoszeniowym.
 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 9. Z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania na listach zwycięzców zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na stronie www.facebook.com.
§ 4.
 1. Wszystkie zgłoszenia nie spełniające warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu nie będą podlegać ocenie jury Konkursu.
 2. W przypadku zamieszczenia tego samego nr paragonu fiskalnego (nr faktury VAT) w większej liczbie formularzy zgłoszeniowych, Organizator wykluczy z udziału w Konkursie wszystkie zgłoszenia zawierające ten numer paragonu fiskalnego (nr faktury VAT).
 3. Postanowienie ust. 2 znajdzie odpowiednie zastosowanie do udzielenia odpowiedzi na zadanie konkursowe. Tym samym każdemu zgłoszeniu musi towarzyszyć inna odpowiedź na zadanie konkursowe.
§ 5.
 1. Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych zgłoszeń wg przyjętych przez siebie kryteriów. Nagrodzonych zostanie 10 (dziesięć) zgłoszeń wybranych przez jury Konkursu.
 2. Oceny zgłoszeń dokona jury Konkursu w składzie od 3 do 5 osób wybranym przez Organizatora.
 3. Ocena i wybór nagrodzonych zgłoszeń nastąpi po dniu 15 czerwca 2017 roku w siedzibie Organizatora. Z obrad jury Konkursu zostanie sporządzony protokół.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora na stronie www.facebook.com oraz w Pijalniach Czekolady i Kawy Mount Blanc najpóźniej w dniu 21 czerwca 2017 roku.
 5. Wszyscy Nagrodzeni Uczestnicy zostaną zawiadomieni o wygranej także telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.
 6. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani będą do przesłania Organizatorowi przesyłką poleconą lub wiadomością e-mail w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5:
  1. kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu, swojego adresu zamieszkania, numeru NIP (lub PESEL) oraz nazwy właściwego dla zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  2. adresu, na który ma zostać przesłana nagroda rzeczowa, jeżeli jest on inny niż podany wyżej adres zamieszkania.
 7. W przypadku nieprzesłania przez Nagrodzonego Uczestnika wszystkich danych oraz informacji w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Organizator może podjąć decyzję o pozbawieniu Nagrodzonego Uczestnika nagrody oraz przyznaniu tej nagrody innemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.
 8. Po otrzymaniu wszystkich danych oraz informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nagroda rzeczowa zostanie wysłana przez Organizatora na jego koszt kurierem na adres podany przez Nagrodzonego Uczestnika w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
§ 6.
 1. Każdemu z 10 (dziesięciu) Nagrodzonych Uczestników zostanie przyznana nagroda w postaci Bonu Wakacyjnego (nagroda rzeczowa) wydanego przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (adres: Ul. Władysława Reymonta 39, 45-072 Opole) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269.
 2. Każdy Bon Wakacyjny będzie opiewał na kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) i będzie mógł zostać wykorzystany w Biurach Podróży ITAKA na warunkach określonych w tym Bonie oraz na pozostałych warunkach określonych przez spółkę, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Obok nagrody rzeczowej każdemu z 10 (dziesięciu) zwycięzców zostanie także przyznane świadczenie pieniężne w wysokości 222 zł (nagroda pieniężna), które zostanie pobrane przez Organizatora na poczet podatku dochodowego zgodnie z § 8 Regulaminu.
§ 7.
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, a w szczególności reklamacje dotyczące wyłonienia Nagrodzonych Uczestników, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie do dnia 30 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora. Reklamacja winna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz szczegółowy opis reklamacji z powołaniem na fakty i dowody na uzasadnienie reklamacji.
§ 8.
Organizator opłaci podatek dochodowy od wygranych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Wpłata podatku nastąpi zgodnie z danymi przekazanymi przez Nagrodzonego Uczestnika, o których mowa w § 5 ust. 6 regulaminu.
§ 9.
 1. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych oraz w celu koniecznym do przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora.
 3. Organizator zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej.
 4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
§ 10.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z przyczyn od niego niezależnych nieprawidłowości działania strony internetowej Organizatora, poczty elektronicznej oraz za działania osób trzecich mogące w jakikolwiek sposób zakłócić przebieg Konkursu oraz za działania poczty, firmy świadczącej usługi kurierskie, a także za wady fizyczne nagród.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów udziału w Konkursie.
 3. Podanie przez Uczestnika danych lub informacji nieprawdziwych lub naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, uprawnia Organizatora do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu lub o pozbawieniu Nagrodzonego Uczestnika nagrody. W takich przypadkach jury Konkursu może wybrać w miejsce Uczestnika pozbawionego prawa do nagrody innego Uczestnika.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 5. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu nienaruszających jego podstawowych zasad. Zmiany te będę niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Kraków, dnia 7 marca 2017 roku

Copyright © by Mount Blanc 2017